راهنما
 
 
به ازاي هر پرداخت %20 اعتبار ميگيريد. اعتبار فقط به آدرس ايميلي که با اون ثبت نام شده تعلق ميگيره.

در زمان حمايت %20 سکه بيشتري تحويل ميشه.
انتقال نقره يعني حذف اکانت.

پيام ها فقط فارسي باشه.